ANBI

Naam: Stichting Cultuurhuis Abcoude

RSIN of fiscaal nummer: 007806632

Contactgegevens: Broekzijdselaan 46F, 1391 ED Abcoude (info@cultuurhuisabcoude.nl)

Bestuur: De bestuursleden nemen in principe zitting in het bestuur voor een termijn van drie jaar. Na afloop van het eerste termijn is een bestuurslid in totaal nog tweemaal herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: Wieske Wijngaards, voorzitter Michelle Meijerink, secretaris Albert Hollander, penningmeester Evert van Os, bestuurslid Cees de Jong, bestuurslid

Beloningsbeleid bestuursleden: De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beloningsbeleid medewerkers: Op de vrijwilligers na, ontwangen de medewerkers een salaris en hiervoor wordt als richtlijn de cao theater aangehouden.

Beleid: Stichting Cultuurhuis Abcoude is een nieuwe organisatie die zich bezighoudt met het op peil houden en bevorderen van het culturele klimaat in Abcoude en Baambrugge. Vanuit de visie dat kunst en cultuur verdiept, ontwikkelt, inspireert en verbindt, en van betekenis kan zijn voor de lokale economie, jaagt de organisatie initiatieven aan en organiseert zij projecten op het gebied van educatie, talentontwikkeling, communicatie en participatie.

Het Cultuurhuis heeft de visie kunst en cultuur in te zetten als middel om Abcoude en Baambrugge aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Hierdoor beoogt zij ontmoetingen, samenwerkingsverbanden, zelfontplooiing, maatschappelijke oplossingen, economische groei en beter samenleven in de hand te werken.

En de missie van Cultuurhuis Abcoude is:

Het op peil houden en bevorderen van het culturele klimaat in Abcoude en Baambrugge.

  • Het faciliteren, verbinden, aanjagen en ontplooien van initiatieven voor alle inwonersgroepen en bezoekers.
  • Mensen uit Abcoude en Baambrugge met elkaar in verbinding brengen en in een prettige en inspirerende omgeving met een kwalitatief goed aanbod van activiteiten.

De organisatie verwezenlijkt haar doelstellingen door projecten op te zetten vanuit samenwerking, op het gebied van communicatie, participatie, educatie en talentontwikkeling.

Omdat Stichting Cultuurhuis Abcoude eind 2016 in huidige vorm en met huidige naam met bovenstaande beleidspunten is opgericht zijn er nog geen activiteiten- en financiële verslagen.

Beleidsplan

Statuten

samenvatting financieel en inhoudelijk verslag